Nye og strengere krav til stasjonær tank

28.11.2014

VEILEDER

for stasjonære dieseltanker over bakken

 

Anlegg og etablering

• Tankanlegg større enn 100.000 L skal meldes inn til DSB

via Altinn. Tanker mindre enn dette er unntatt fra

meldeplikten. Før etablering av permanente tankanlegg,

anbefaler vi allikevel at kommunen konfereres

• Fundament for tanken skal være ubrennbart, bæredyktig

og telefritt. Grusing/asfalt/betong er anbefalt da

fundamentet skal holdes fritt for vegetasjon.

• Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til tennkilde,

trevegg, brennbar bygning/brennbart opplag og minst

4 meter til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang,

nabogrense og off.ferdselslinje.

• Tom tank kan fraktes med restinnhold maksimum 15 %

eller 1500 kg forutsatt at tanken er hermetisk lukket, dvs

alle åpninger plugges.

• Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.

Tankeierymboler til merking

• Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en

risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold

til liv, helse, miljø og matrielle verdier.

• Tankeier må selv forsikre seg om at tiltak gjøres i samsvar

med gjeldende lover og regler.

 

Tank

• Tank skal være produsert i henhold til en anerkjent standard

• Tank som fylles med fast kobling skal være utstyrt med

overfyllingsvarsel. Hvis fyllehastigheten er høy eller

konsekvens ved overfylling er stor, skal det monteres

overfyllingsvern.

• Tank skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra

tank kan få store konsekvenser. For dobbeltvegget tank

regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder.

• Tank over 10 m3 skal være utstyrt med fullt oppsamlingsarrangement,

tekniske barrierer, overvåkingssystemer og være

underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram.

• Tank skal ha utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse.

• Tank skal merkes med: Flammemerke / brannfarlig vare

(rød firkant), Miljøskadelig (akvatisk

miljø) og produktkvalitet.